Quầy Thuốc Đại Lượng

Kênh 13, Ấp Long Phú, Xã Ô Long Vỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Ngày viết: