Quầy Thuốc Minh Phúc, Chị Vân

Chợ Bình Thủy, Xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang

Ngày viết: