Quầy Thuốc Vạn Lợi, Chị Hai

Xã Ô Long Vĩ, Huyện Châu Phú, An Giang

Ngày viết: