Quầy Thuốc Số 911, Chị Phú

Xã Long Sơn, Huyện Sơn Động, Tỉnh Bắc Giang

Ngày viết: