Quầy Thuốc Hà Nhài, Ds Hà Thị Nhài

Xóm Cà Nà, Xã Cao Kỳ, Huyện Chợ Mới, Tỉnh Bắc Cạn

Ngày viết: