Quầy Thuốc Hồng Tiệp, Ds Giáp Thị Hồng

Lãm Làng, Phường Vân Dương, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: