Quầy Thuốc Kênh Vàng, Đoàn Thị Hà

Phố Kênh Vàng, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: