Quầy Thuốc Số 6, DSTH: Nguyễn Thị Huế

Số 75 Đường Bình Than, Thị Trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: