Quầy Thuốc Tân Bình, Anh Bình

Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, An Giang

Ngày viết: