Quầy Thuốc Số 11, Nghiêm Thị Quỳnh

Chợ Đình Giỏ, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: