Quầy Thuốc Số 27 – CTCPDP Kỳ Thiên, DSTH Nguyễn Thị Uyên

Thôn Đoài, Phường Khắc Niệm, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Ngày viết: